Allmänna villkor

Allmänna villkor vid evenemang och biljettköp
Barnens Hinderbana drivs av bolaget Biceps Event AB, org: 556967-8369.

Ett köp av startplats till Biceps Events evenemang ”Barnens Hinderbana” gäller som köp av biljett till idrottsevenemanget i fråga.

Villkor för köp
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.

Serviceavgift
Biceps Event tar inte ut en serviceavgift för administration och distribution vid försäljning av biljetter till evenemang.

Personuppgifter
Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden att de personuppgifter som lämnas i samband med köp av biljetter kommer behandlas av Biceps Event. Uppgifter som t.ex. email, namn, telefonnummer och ålder kommer att sparas i ett register och nyttjas vid genomförande av evenemanget. Biceps Event kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya evenemang eller information om aktuellt evenemang.

Om du önskar få information om dina personuppgifter eller anmäla ändring eller borttagande av dessa, skall du skicka ett mail till Biceps Event och redovisa för vilket uppgifter det avser.

Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Biceps Event.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Biceps Event förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Biceps Events villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Biceps Event kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta info@barnenshinderbana.se . Det är Biceps Event som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Biceps Event sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övrigt
Biceps Event förbehåller sig rätten att kunna ändra banans utformning när som helst.

Biceps Event har vid varje event fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörlig bild. Som deltagare ger du Biceps Event tillstånd att publicera bildmaterial från eventet. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som sponsorer och partners.

Alla deltar på eget ansvar. Biceps Event frånsäger sig ansvar för skador på deltagare eller utrustning.

Barnen är inte försäkrade genom anmälan, kolla så att ni har hemförsäkring som täcker idrottsevenemang. Ni kan även teckna motionsförsäkring på www.startklar.nu. Om olyckan skulle vara framme finns funktionärer vid varje hinder och runt banan som hjälper barnet och påkallar sjukvårdare.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Gå tillbaka